تامین برخی از کالاهای ضروری سایت ها با مشکلاتی همراه است. برخی از این مشکلات ناشی از تحریم های وارده و برخی به دلیل تخصصی بودن موضوع خرید تجهیزات و تامین آن ها می باشد.

یکی از تجهیزاتی که در سایت ها کاربرد زیادی دارد و همواره تامین آن نیز هم از نظر فنی و هم از منظر بازرگانی با مشکل همراه بوده است عملگر الکتریکی بوده است.